[english below]
Lapkričio 25 d., penktadienį, 17.30 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Rimanto Milkinto skulptūrų paroda „Intarpai“.
Savo naujausioje parodoje „Intarpai“ Rimantas Milkintas pristatys per pastaruosius tris metus sukurtus darbus, reflektuojančius 2020–2022 m. aktualijas.
Ekspozicijos kūriniai analizuoja įvykių cikliškumo bei rutinos reikšmę kasdienybėje. Intarpais parodoje suvokiami patys kūriniai, kurie įvykių apsuptyje iškyla kaip įprasto, buvusio gyvenimo epizodai. Kiekvienam svarbus noras išlaikyti įpročius karo ir pandemijos fone atrodo nebeįmanomas ar bent per ne lyg apribotas, o jo vietą užima prisitaikymas. Iš plieninių sijų kuriamos formos ir kinetiniai junginiai primena šiuos išgyvenimus bei sudaro cikliškumo įspūdį, atskleisdami neišvengiamus istorijos pasikartojimus. Nuolatos patiriamų pakilimų ir negandų apsuptyje, abstrakti, minimali kūrinių forma Rimanto Milkinto parodoje „Intarpai“ leidžia atsiskleisti individualių bei visuotinių išgyvenimų kompleksiškumui.
Skulptoriaus Rimanto Milkinto kūryba pasižymi formų ir linijų grakštumu bei medžiagos ir idėjos santykio vientisumu. Menininko darbams būdinga atvira konstrukcija, reikšminė forma, menamo judesio efekto kūrimas erdvėje, dialogo vystymas su aplinka ir žiūrovu. Skulptorius kuria iš statybinių medžiagų: plieninių sijų, faneros, o vis dažniau galima pastebėti ir rastus, jau naudotus elementus, turinčius savo istoriją ir tapusius šiandienos artefaktais. Kūriniuose konceptualia kalba išreiškiami autoriaus pastebėjimai, šiandien aktualių temų refleksijos, nevengiant net tokių sunkių temų, kaip karas, jo paveikumas kultūrai ar žmogiškoms jausenoms.
Parodos veiks iki gruodžio 17 d.
Rimantas Milkintas (g. 1977) – 1995–1999 m. mokėsi Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje, 1999–2005 m. baigė bakalauro ir magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Autorius yra surengęs daugiau nei penkiasdešimt parodų, o savo darbus yra pristatęs Vokietijoje, Kinijoje, Italijoje, Belgijoje, Suomijoje ir daugelyje kitų šalių. 2005 m. jam buvo suteikta NORD/LB premija už instaliaciją „Stabilus ir lankstus“, 2006 m. – Arnaldo Pomodoro fondo III premija, 2011 m. suteiktas geriausios skulptūros/instaliacijos ArtVilnius’11 apdovanojimas, o 2020 m. įteiktas Lietuvos dailininkų sąjungos auksinis ženkliukas už aktyvų skulptūrų ir instaliacijų kūrimą viešosioms erdvėms.
Paroda organizuojama bendradarbiaujant su Vilniuje įsikūrusia galerija (AV17), kuri yra vienuolika metų aktyviai su šiuolaikiniu menu dirbanti erdvė. Tai viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių galerijų, pristatanti išskirtinai šiuolaikinio objekto, skulptūros ir instaliacijos meną. Be nuolatinės parodinės veiklos, galerija įgyvendina įvairius tarptautinius ir regioninius meninius bei edukacinius projektus, vykdo mainų programas su užsienio ir Lietuvos kūrėjais, taip skatindama šiuolaikinio meno sklaidą mūsų šalyje ir Europoje.

Paroda yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „Virus’27“ programos dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, MO muziejus, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ galerija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras


Friday, November 25, 5:30 p.m. Rimantas Milkintas sculpture exhibition “Inserts” opens in the Šiauliai Art Gallery.
In his latest exhibition “Insertions”, Rimantas Milkintas will present works created over the past three years, reflecting the 2020-2022 period. current events. The works of the exhibition analyze the cyclical nature of events and the significance of routine in everyday life. The works themselves are perceived as interludes in the exhibition, which emerge in the midst of events as episodes of ordinary, former life. The desire to maintain habits, which is important to everyone, against the background of war and pandemic, seems no longer possible or at least not too limited, and adaptation takes its place. Forms and kinetic compounds created from steel beams recall these experiences and create an impression of cyclicity, revealing the inevitable repetitions of history. In the midst of constant ups and downs, the abstract, minimal form of the works in Rimantas Milkinto’s exhibition “Inclusions” allows the complexity of individual and global experiences to unfold.
The work of the sculptor Rimantas Milkint is characterized by the grace of forms and lines and the integrity of the relationship between material and idea. The artist’s works are characterized by an open structure, meaningful form, creating an imaginary movement effect in space, developing a dialogue with the environment and the viewer. The sculptor creates from building materials: steel beams, plywood, and more and more often you can also notice found, already used elements that have their own history and have become today’s artifacts. In the works, the author’s observations are expressed in a conceptual language, reflections on today’s relevant topics, not avoiding even such difficult topics as war, its impact on culture or human feelings.
The exhibitions will be open until December 17.
Rimantas Milkintas (b. 1977) – 1995-1999 studied at Telšiai Higher School of Applied Arts, 1999-2005. completed his bachelor’s and master’s studies at the Vilnius Academy of Arts. The author has organized more than fifty exhibitions, and has presented his works in Germany, China, Italy, Belgium, Finland and many other countries. in 2005 he was awarded the NORD/LB prize for the installation “Stable and flexible” in 2006. – Arnaldo Pomodoro Foundation III Prize, 2011 awarded the best sculpture/installation ArtVilnius’11 award, and in 2020 was awarded the golden badge of the Lithuanian Union of Artists for the active creation of sculptures and installations for public spaces.
The exhibition is organized in cooperation with Vilnius-based gallery (AV17), which is a space that has been actively working with contemporary art for eleven years. It is one of the few galleries operating in Lithuania that exclusively presents contemporary object, sculpture and installation art. In addition to permanent exhibition activities, the gallery implements various international and regional artistic and educational projects, conducts exchange programs with foreign and Lithuanian creators, thus promoting the spread of contemporary art in our country and Europe.

The exhibition is part of the program of the contemporary art and fashion festival “Virus’27”.

Organizer Šiauliai Art Gallery

The festival is financed by Šiauliai City Municipality and the Lithuanian Culture Council

The main information partner is Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, MO museum, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ gallery, State Drama Theater of Šiauliai, Šiauliai athletics and wellness center, Nuepiko dance troupe

 

 

Skip to content