[english below]
Lapkričio 25 d., penktadienį, 17.30 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Jurgio Tarabildos personalinė paroda.
APIE PARODĄ
Abstraktūs Jurgio Tarabildos paveikslai dažnai iliuzionistiški ir žiūrovo akyse atsiskleidžia netikėtai, kai pastarasis patiki tuo, ką mato. Dažnai iš pirmo žvilgsnio jis būna suklaidintas ir apsidairo erdvėje bandydamas suprasti, nuo kur krinta šešėlis, ar kur prasideda viena ar kita linija. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad menininko darbuose daug techniškos metodologijos ir tikslaus proceso, tačiau jo kūryba gimsta iš intuityvaus aplinkos pajautimo.
Menininkas paveiksluose subtiliai panaudoja šešėlio ir tekstūros galimybes, kad sukurtų fiziškai patiriamą plotmę, kuri atrodo tikra ir apčiuopiama. J.Tarabilda pagauna neapčiuopiamus momentus ir užrakina juos drobės paviršiuje.
Kūriniuose jis nesistengia reprezentuoti kažką konkretaus, juose nėra nuorodos į tam tikrus kontekstus ar temą, taip pat nesuteikia vizualinės medžiagos išorinei idėjai ar konceptualiam pojūčiui. J.Tarabildos kūriniai reprezentuoja patys save, tampa objektais sąveikaujančiais su erdve, tampa jos dalimi, taip ją papildydami ar pratęsdami.
Menininko kūriniuose sutiksime mažai spalvų, kartai jie monochromiški, tai menininkui padeda mąstyti apie tapybą kaip objektą, kaip terpę, kurioje jis leidžia mums pajusti neįprastą erdviškumo pojūtį. Kūrinio formavimuisi būtina sąveika tarp spalvos ir baltos, nepaliestos drobės. Šie balti plotai, tai struktūros, ištirpdančios ribas tarp kūrinio erdvės ir erdvės, kurioje jie eksponuojami.
Šioje parodoje pristatomi pastarųjų metų autoriaus tapybos darbai, bei mažai kur eksponuoti objektai.

Paroda veiks iki gruodžio 17 d.

APIE MENININKĄ

Jurgis Tarabilda – Vilniaus dailės akademijos skulptūros katedros absolventas, savo kūrybą pristatantis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 2017 m. konkurse „Jaunojo tapytojo prizas“ Jurgio Tarabildos kūrinys buvo įvertintas publikos prizu, o 2020 m. kūrėjas žiūrovų buvo išrinktas geriausiu menininku meno mugėje „ArtVilnius’20“. 6 personalinę parodą šiemet pristatantis Jurgis dirba su įvairiais meniniais projektais, yra sulaukęs tarptautinio pripažinimo.
Jurgio Tarabildos kūrinių yra įsigijęs MO muziejus ir privatūs kolekcininkai iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Izraelio, JAV, Estijos bei Jungtinės Karalystės. Menininko kūryba buvo sėkmingai pristatyta ir šiuolaikinėse meno mugėse „viennacontemporary” Austrijoje, „Positions Berlin” Vokietijoje, „ArtVilnius“ Lietuvoje.

Paroda yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „Virus’27“ programos dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, MO muziejus, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ galerija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras


Friday, November 25, 5:30 p.m. Jurgis Tarabilda’s personal exhibition opens in Šiauliai art gallery.

ABOUT THE EXHIBITION

Jurgis Tarabilda’s abstract paintings are often illusionistic and unfold unexpectedly in the viewer’s eyes when the latter believes what they see. Often, at first glance, he is confused and looks around in space trying to understand where the shadow falls from, or where one or another line begins. Although at first glance it seems that the artist’s works contain a lot of technical methodology and precise process, his work is born from an intuitive sense of the environment.

The artist subtly uses the possibilities of shadow and texture in his paintings to create a physically experienced plane that seems real and tangible. J. Tarabilda captures intangible moments and locks them on the surface of the canvas.

In the works, he does not try to represent something concrete, they do not refer to certain contexts or themes, nor do they provide visual material for an external idea or conceptual feeling. J. Tarabilda’s works represent themselves, become objects that interact with space, become part of it, thus supplementing or extending it.

In the works of the artist, we will meet few colors, sometimes they are monochrome, this helps the artist to think about painting as an object, as a medium in which he allows us to feel an unusual sense of spatiality. The interaction between the color and the white, untouched canvas is necessary for the creation of the work. These white areas are structures that dissolve the boundaries between the space of the work and the space in which they are exhibited.

This exhibition presents the author’s paintings of recent years, as well as objects rarely exhibited elsewhere.

ABOUT THE ARTIST

Jurgis Tarabilda is a graduate of the sculpture department of the Vilnius Academy of Arts, presenting his work both in Lithuania and abroad. in 2017 Jurgis Tarabilda’s work was awarded the audience prize in the “Young Painter’s Prize” competition, and in 2020 the creator was chosen by the audience as the best artist at the ArtVilnius’20 art fair. Jurgis, who is presenting his 6th personal exhibition this year, works on various artistic projects and has received international recognition.

Jurgis Tarabilda’s works have been acquired by the MO Museum and private collectors from Lithuania, Latvia, Germany, Israel, the USA, Estonia and the United Kingdom. The artist’s work was also successfully presented at the contemporary art fairs “viennacontemporary” in Austria, “Positions Berlin” in Germany, “ArtVilnius” in Lithuania.


The exhibition is part of the program of the contemporary art and fashion festival “Virus’27”.

Organizer Šiauliai Art Gallery

The festival is financed by Šiauliai City Municipality and the Lithuanian Culture Council

The main information partner is Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, MO museum, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ gallery, State Drama Theater of Šiauliai, Šiauliai athletics and wellness center, Nuepiko dance troupe

 

Skip to content