2022 m. gruodžio 22 d. – 2023 m. sausio 28 d. Šiaulių dailės galerijoje veikia Eglės Karpavičiūtės tapybos paroda „Re-painted“.

Tapytoja yra nuosekli kultūros lauko tyrinėtoja. Jos kūriniai – vaizdiniai komentarai apie tapybą, istoriją, meno institucijas: muziejus, galerijas, parodines erdves. Menininkė stebi ir įamžina kultūros laiką bei jo pokyčius, kalba apie šiuolaikinę meno pateikimo specifiką ir vartojimo įpročius, tapytojo, menininko tapatybę, žiūrovo kaip meno vartotojo vaidmenį, jo (ir savo) tikėjimą bei abejonę paveikslu.

Eglė Karpavičiūtė (g. 1984) – tapytoja. Baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Surengė individualių parodų, dalyvavo dešimtyse grupinių parodų Lietuvoje ir svetur. Menininkės darbai eksponuoti prestižinėse meno institucijose (Nacionalinėje dailės galerijoje ir Šiuolaikinio meno centre Lietuvoje, Estijos meno muziejuje KUMU, Šveicarijos PasquArt šiuolaikinio meno centre ir kt.), kūrinių savo kolekcijoje turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, MO muziejus, „Lewben Art Foundation“. 2011 m. E. Karpavičiūtė pateko į prestižinio konkurso „The Sovereign European Art Prize“ finalą Stambule. 2013-aisiais metais menininkei skirta LR Kultūros ministerijos individuali valstybinė stipendija. 2015 m. E. Karpavičiūtė laimėjo pagrindinius prizus dviejuose tarptautiniuose konkursuose „Premio Combat Pize 2015“ ir „Donkey Art Prize“. Dailininkė – daugkartinė konkurso „Jaunojo tapytojo prizas“ finalininkė ir publikos prizo laimėtoja.


Paroda – šiuolaikinio meno ir mados festivalio „Virus’27“ dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, Vilniaus rotušė, UAB „Gorila reklama”, MO muziejus, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ galerija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras

 2022 December 22 – 2023 January 28 Eglė Karpavičiūtė’s painting exhibition “Re-painted” is open in Šiauliai art gallery.

The painter is a consistent researcher of the cultural field. Her works are visual comments about painting, history, art institutions: museums, galleries, exhibition spaces. The artist observes and captures cultural time and its changes, talks about the contemporary specifics of art presentation and consumption habits, the identity of the painter, the artist, the role of the viewer as an art consumer, his (and her) faith and doubts about the painting.

Eglė Karpavičiūtė (b. 1984) is a painter. He finished painting studies at the Vilnius Academy of Arts. Organized individual exhibitions, participated in dozens of group exhibitions in Lithuania and abroad. The artist’s works are exhibited in prestigious art institutions (National Art Gallery and Center of Contemporary Art in Lithuania, Estonian Art Museum KUMU, Swiss PasquArt Contemporary Art Center, etc.), works are in the collection of the Lithuanian National Art Museum, MO Museum, Lewben Art Foundation. in 2011 E. Karpavičiūtė entered the final of the prestigious competition “The Sovereign European Art Prize” in Istanbul. In 2013, the artist was awarded an individual state scholarship by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. in 2015 E. Karpavičiūtė won the main prizes in two international competitions “Premio Combat Pize 2015” and “Donkey Art Prize”. The artist is a multiple finalist of the “Young Painter’s Prize” competition and the winner of the audience’s prize.


The exhibition is part of the contemporary art and fashion festival “Virus’27”.
The festival is financed by Šiauliai City Municipality and the Lithuanian Culture Council
The organizer is the Šiauliai Art Gallery
The main information partner is Lithuanian National Radio and Television
Partners and sponsors: news portal “Etaplius”, AB “Šiaulių bankas”, UAB “Laurema”, Vilnius city hall, UAB “Gorila reklama”, MO museum, “The Rooster gallery”, “Meno niša” gallery, State Drama Theater of Šiauliai, Šiauliai Athletics and Wellness Center

 

Skip to content