2022 m. gruodžio 22 d. – 2023 m. vasario 8 d. Šiaulių dailės galerijoje veikia Neringos Poškutės šiuolaikinė juvelyrikos ir metalo meno paroda „Deimantai/Diamonds“.

„You’re diamonds! You are f***** Diamonds! “- norėčiau rėkti. Neabejotinai taikliai taip nusakyčiau deimantų populiarumą juvelyrikos ir vartotojų pasaulyje. Internete, įvairiose socialinėse sklaidos platformose, svetainėse lengvai rasite įvairių patarimų, kaip neapsirikti, kaip išsirinkti tinkamiausią, gražiausią ir t.t. Tai, kad juvelyrikoje šis objektas nėra naujiena ir net nėra nuostaba, o kartais net atspindintys stiliaus ir skonio nuobodos, parodoje specialiai suskamba kitaip. Deimantų čia daug. Tiek, kiek anksčiau niekada neregėjote. O kas jei jūs patys suprasite esantys deimantais, tik to niekada nenujautėte, nežinojote, nesusimąstėte, o kas jei jums po kojų deimantai ir ne kartą juos mindžiojote?..

Deimantai – yra viena kiečiausių natūraliai randamų medžiagų. Tai– grynuolių klasės mineralas, jo cheminė sudėtis – kristalinė anglies modifikacija.
Deimanto žymėjimas visuotinėje ženklų susitarimo sistemoje yra rombo formos įspėjamasis ženklas. Šie ženklai veikia mūsų socialiniame gyvenime ir įspėja sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiems prireikus sustoti arba kai laukia ypatinga situacija ar pavojus. šiuolaikiniame greitėjančiame gyvenimo tempe, įspėjamasis ženklas įgyja pavojaus stabilizavimo funkciją. Pavojinga yra ir deimantų prekybos rinka, daug ko mes nežinome ir nesuvokiame, taip, kaip ir meno pasaulyje, o šiuo atveju netgi ir šiuolaikinėje juvelyrikoje. Funkcija ir objektas – parodos konteksto ašis.

Atitolindama kūną nuo juvelyrinio funkcinio objekto stengiuosi užduoti naują uždavinį ir patyrinėti puošimosi ribas ir juvelyrikos funkcionalumą. Iškeliu klausimą: ar kūną puošiame, ar pats kūnas yra papuošalas, fantastiškiausias juvelyrikos kūrinys? Tam, kad galėtume nuo kažko atsispirti, aš pasirenku rombą-deimanto ženklą ir plėtoju jo semantinį krūvį. Plati rombo simbolika neleidžia susikoncentruoti tik geometrijoje, įgyja vizualumo. Mano kūryboje naudojamas rombas įgavo autorinio ženklo bruožų ir bent, kol kas neišsemiamai stimuliuoja.

Parodoje pristatomi kūriniai: instaliacija ir videoperformansas „Dūžiai/Bangs“, paveikslai „Juodasis deimantas/Black Diamond“, „Gifas/Gif“ ir šiuolaikinės juvelyrikos objektai. Rombo simbolika ir funkcija parodos ekspozicijoje absoliučiai atitinka juvelyrikos kontekstualumą.

Ironiškai, bet nuolat galvoje skamba Rihanna’os dainos eilutės: „ „…Shine bright like a diamond / Shine bright like a diamond / find light in the beautiful sea, I choose to be happy /You and I, you and I, we’re like diamonds in the sky…“ , gal dėl to, kad žiema, kad tuoj Šv. Kalėdos!

Rombo simbolika ir funkcija parodos ekspozicijoje absoliučiai atitinka juvelyrikos kontekstualumą, tad kviečiu deimantus permąstyti arba juos suskaičiuoti.
Neringa Poškutė-Jukumienė


Paroda – šiuolaikinio meno ir mados festivalio „Virus’27“ dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, Vilniaus rotušė, UAB „Gorila reklama”, MO muziejus, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ galerija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras 

2022 December 22 – 2023 February 8 Neringa Poškutė’s contemporary jewelry and metal art exhibition “Diamantai/Diamonds” is open in the Šiauliai art gallery.

“You’re diamonds!” You are f***** Diamonds! “- I would like to scream. I would certainly aptly describe the popularity of diamonds in the jewelry and consumer worlds. On the Internet, on various social media platforms and websites, you can easily find various tips on how not to make a mistake, how to choose the most suitable, the most beautiful, etc. The fact that this object in jewelry is not new and not even a surprise, and sometimes even reflects the boredom of style and taste, at the exhibition specially sounds different. There are a lot of diamonds here. As much as you’ve never seen before. And what if you yourself realize that you are a diamond, but you never sensed it, didn’t know it, didn’t think about it, and what if you have diamonds under your feet and you’ve stepped on them more than once?…

Diamonds are one of the hardest naturally occurring materials. It is a mineral of the nugget class, its chemical composition is a crystalline modification of carbon.
The diamond designation in the Universal Sign Convention System is a diamond-shaped warning sign. These signs work in our social life to warn us to slow down and be ready to stop when necessary or when a special situation or danger awaits. in the modern accelerating pace of life, the warning sign acquires the function of stabilizing danger. The diamond trade market is also dangerous, there is a lot we don’t know and don’t understand, just like in the art world, and in this case even in modern jewelry. Function and object are the axis of the exhibition context.

By moving the body away from the functional object of jewelry, I try to ask a new task and explore the limits of adornment and the functionality of jewelry. I raise the question: do we decorate the body, or is the body itself an ornament, the most fantastic piece of jewelry? In order for us to resist something, I choose the rhombus-diamond sign and develop its semantic load. The wide symbolism of the rhombus does not allow you to concentrate only on geometry, it acquires visuality. The rhombus used in my work has acquired the features of an author’s mark and, at least for now, is inexhaustibly stimulating.

The exhibition presents works: installation and video performance “Bangs”, paintings “Black Diamond”, “Gif” and objects of contemporary jewelry. The symbolism and function of the rhombus in the exposition of the exhibition absolutely corresponds to the contextuality of jewelry.

Ironically, the lines of Rihanna’s song keep ringing in my head: ” “…Shine bright like a diamond / Shine bright like a diamond / find light in the beautiful sea, I choose to be happy / You and I, you and I, we’ re like diamonds in the sky…”, maybe because it’s winter, that St. Christmas!

The symbolism and function of the rhombus in the exposition of the exhibition absolutely corresponds to the contextuality of jewelry, so I invite you to rethink diamonds or count them.
Neringa Poškutė-Jukumienė


The exhibition is part of the contemporary art and fashion festival “Virus’27”.
The festival is financed by Šiauliai City Municipality and the Lithuanian Culture Council
The organizer is the Šiauliai Art Gallery
The main information partner is Lithuanian National Radio and Television
Partners and sponsors: news portal “Etaplius”, AB “Šiaulių bankas”, UAB “Laurema”, Vilnius city hall, UAB “Gorila reklama”, MO museum, “The Rooster gallery”, “Meno niša” gallery, State Drama Theater of Šiauliai, Šiauliai Athletics and Wellness Center

Skip to content