2023 m. apkričio 30 d. – 2024 m. sausio 20 d. Šiaulių dailės galerijoje veiks paroda „Pirmapradis dangus“.

Parodos atidarymas – lapkričio 30 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Parodos atidarymo metu muzikinį performansą atliks Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Vakaro DJ – Į_DUBA.

Parodos kuratorė – Skaidra Trilupaitytė. Architektas – Vladas Balsys. Dalyviai: Kristina Inčiūraitė, Matas Janušonis, Nežinomas dailininkas, Maximilianas Oprishka, Lili Paškauskaitė, Artūras Raila, Mantas Talmantas, Skaidra Trilupaitytė ir Tomas Andrijauskas, Leonas Katinas, Vitalijus Butyrinas.

Ekspozicijoje apmąstomos virš mūsų tvyrančias platybes sugestijuojančios sąvokos ir jų pralaidumas. Dangaus skliauto sakralumą paneigusi modernioji mokslinė žiūra jau nebepadeda atsakyti į kai kuriuos ontologinio pobūdžio klausimus apie naujųjų kosminių teleskopų formuojamą kosmologiją, neva tuoj-tuoj prasidėsiančius žmogaus skrydžius į kitas planetas, vis kompleksiškesnes meteorologines prognozes ar porėtus militaristinius dangaus skydus. Pasak Bruno Latouro, “kai jūs pažvelgiate į dangų, neįžvelgiate ten dieviškosios būstinės, kaip kad jūsų protėviai, kurie ten matė paguodą, užtarnautą savo vargingu gyvenimu apačioje. Vis dėlto nematote ten ir gryno aukščio – to aukščio, kurio atstumas buvo matuojamas kilometrais, kaip tais laikais, kai tikėjote, kad esate modernūs. Iš tikrųjų dangų esate priversti matyti panašų į kažkokią aptvertą teritoriją ženklinantį kupolą, kurį nuolat palaiko įvairialypė ir daugialypė milijardų agentų veikla” (B. Latour, “After Lockdown”). 

Šios parodos autorių kūriniuose aktualizuojamas lokalus jaukusis dangus ir globalūs, ne vien kraštą, o ištisus kontinentus aprėpiantys orų, biosferos ir klimato pokyčiai, taip pat permąstomas nacionalinės oro erdvės daugiaprasmiškumas. Atkreipiamas dėmesys į „amžinuosius“ astronominius pavidalus ir virš mūsų tvyrančios “beribės erdvės” galimybes, tačiau atsižvelgiama ir į grėsmes, galimai netikėtai iš dangaus pasirodysiančius ar ten mus pasitiksiančius pavojus. Deja, tam tikrų sistemų fluktuacijos yra anapus mūsų suvokimo, jos niekaip nepagaunamos biologinio kūno pojūčiais ir negali būti apibūdinamos kaip akimi fiksuojami reiškiniai. Taigi tenka pasitelkti vaizduotę.  

Aiškinimasis apie natūralią dangun nukreipto žvilgsnio trajektoriją, mėginimai rasti vis tikslesnes mokslines definicijas neatpažintiems ar galimai anomaliniams reiškiniams neišvengiamai provokuoja klausimus apie homo sapiens žinių paradoksalumą. Juk įsivaizduodami dangų atsispiriame nuo konkrečios geografinės platumos ir jaučiame, jog viršuje mūsų nusibrėžtos ribos yra itin trapios, jos gali būti nuolat perbraižomos. Pirmapradžio dangaus vaizdiniai istorijos bėgyje kito, o aukštybių vektoriai mūsų mentalinėje erdvėje įgaudavo netikėtas konfigūracijas. Tuo tarpu šiandien galingose nematomose informacinės debesijos infrastruktūrose generuojami matematiniai duomenų srautai vis tiksliau numato ir netgi reguliuoja procesus gyvenamajame pasaulyje, kurio žemiškąją tvarką naikina skaitmeninė. Parodos erdvėje atgaivintų fikcinių dangaus dievybių mintyse realiu laiku užgimsta miksuotos gyvybės pavidalai – jų tapsmas regimas virtualiosios realybės skliaute. Gali būti, jog pasaulis išties vis labiau tampa panašus į debesis arba vaiduoklį.

– Skaidra Trilupaitytė

_ _ _

Paroda yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.

Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba

Organizatorė – Šiaulių dailės galerija

Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė, Šiaulių “Aušros” muziejus, dizaino namai „Wapsva“, Šiaulių kultūros centras

Festivalio dizaino autorius – Marius ŽalneravičiusNovember 30 – December 16 The thematic exhibition “Primordial Sky” will be held in the Šiauliai Art Gallery. Opening of the exhibition – Thursday, November 30, at 5:30 p.m.

The curator of the exhibition is Skaidra Trilupaitytė. Architect – Vladas Balsys. Participants: Kristina Inčiūraitė, Matas Janušonis, Unknown artist, Maximilians Oprishka, Lili Paškauskaitė, Artūras Raila, Mantas Talmantas, Skaidra Trilupaitytė and Tomas Andrijauskas, Leonas Katinas, Vitalijs Butyrinas.

The exhibition reflects on the notions suggestive of vastness hovering above us and their permeability. Having denied the sacredness of the sky, the modern scientific approach no longer helps to answer some ontological questions about the cosmology formed by the new space telescopes, the supposedly imminent human flights to other planets, more and more complex meteorological forecasts or porous militaristic sky shields. According to Bruno Latour, “when you look up to heaven, you do not see the divine abode there, as your ancestors who saw there the consolation earned by their miserable life below. However, you don’t see pure height there either – the height whose distance was measured in kilometers, like in the days when you believed you were modern. In fact, you are forced to see the sky as a kind of dome marking a fenced area, which is constantly supported by the multifaceted and multifaceted activities of billions of agents” (B. Latour, “After Lockdown”).

In the works of the authors of this exhibition, the local pleasant sky and global weather, biosphere and climate changes covering not only the region, but entire continents are actualized, as well as the multi-purpose nature of the national airspace is reconsidered. Attention is drawn to the “eternal” astronomical forms and the possibilities of the “boundless space” above us, but also to the threats that may appear unexpectedly from the sky or the dangers that meet us there. Unfortunately, the fluctuations of certain systems are beyond our perception, they are not captured by the senses of the biological body in any way and cannot be described as phenomena recorded by the eye. So you have to use your imagination.

Elucidation about the natural trajectory of the sky-directed gaze, attempts to find more and more accurate scientific definitions for unidentified or possibly anomalous phenomena inevitably provoke questions about the paradoxical nature of homo sapiens knowledge. After all, when we imagine the sky, we resist a specific geographical latitude and feel that the boundaries we have drawn above are extremely fragile, they can be constantly redrawn. The images of the primordial sky changed in the course of history, and the height vectors in our mental space acquired unexpected configurations. Meanwhile, today, mathematical data flows generated in powerful invisible information cloud infrastructures more and more accurately predict and even regulate processes in the living world, whose earthly order is being destroyed by the digital one. In the minds of fictional sky deities brought to life in the exhibition space, mixed life forms are born in real time – their transformation can be seen in the vault of virtual reality. It may be that the world is indeed becoming more and more like a cloud or a ghost.

– Skaidra Trilupaitytė

_ _ _

The exhibition is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week, Siauliai “Aušros” Museum, design house „Wapswa“, Siauliai Culture Centre

Festival design author: Marius Žalneravičius

 

Skip to content