Maloniai kviečiame Jus į medijų meno festivalio ENTER’16 atidarymą 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį) 17 val. Šiaulių dailės galerijoje.
 
 
Menas kaip žaismingi atrakcionai
 
2018 metų medijų meno festivalio „Enter‘16“ paroda „InterAkcijos“ (kuratorius Virginijus Kinčinaitis) skirta Lietuvos kinetinio ir interaktyvius meno raidos apžvalgai. Tai bus didžiausia ir žaismingiausia iki šiol surengta šiuolaikinio meno paroda miesto kultūrinio gyvenimo istorijoje. Tokia paroda suteiks galimybę pažvelgti į prasmines pirmųjų kinetinių skulptūrų ir naujausių interaktyvių instaliacijų sąsajas ir atskleis žaidybinio atraktyvumo plėtotę mene. Konceptualiai talpūs garsiausių menininkų kūriniai padės aiškiau suvokti pramoginiu turiniu persmelktos mūsų visuomenės procesus. Kita vertus, tai labai žaisminga ir įvairiapuses psichosomatines patirtis žadinanti paroda. Tai ne kontempliacijos, o visapusiško įsitraukimo erdvė.
 
Pažvelgus į pačius ankstyviausius interaktyvaus, kinetinio meno pavyzdžius Lietuvoje, gerai matyti, kad jie buvo pranašiški, prasmingai talpūs ir taikliai nuspėjantys interaktyvumo technologijų raidą netolimos ateities visuomenėje. Interaktyvaus meno idėjos tirpsta visuotinėje „geimifikacijoje“, todėl svarbu yra pamatyti, kas liko iš tokio meno ištakų.
Iš kitos laiko perspektyvos įdomu pažvelgti į pirmuosius kūrinius, kuriuose stipri skulptūrinė plastika puikiai derėjo su tuometinėmis technologinėmis inovacijomis.
Parodoje „InterAkcijos“ dalyvauja pasaulinį garsą pelnę ir Venecijos bienalėje Lietuvą atstovavę menininkai Dainius Liškevičiaus, Žilvinas Kempinas, Julijonas Urbonas, didelis Lietuvoje žinomų medijų meno pradininkų būrys, svečiai iš Latvijos ir tik pradedantys savo karjerą VDA medijų ir dizaino meno studentai.
 
Festivalio renginių programa:
 
Balandžio 27 d. (penktadienis)
17.00 val. Parodos „InterAkcijos“ atidarymas.
Dalyviai: Dainius Liškevičiaus, Žilvinas Kempinas, Julijonas Urbonas, Mindaugas Tendziagolskis, Kęstutis Svirnelis, Tomas Grunskis, Adomas Žudys, Dalia Mikulionytė, Vaclovas Nevčesauskas, Marius Žalneravičius, Marius Bartkus, Sigitas Gužauskas, Justina Linkutė, Jurga Marcinauskaitė, Kotryna Čalkaitė, Dalius Puzinas, Andrius Grigalaitis, Das Vegas, Vytauto Michelkevičiaus kuruojama VDA studentų ir absolventų interaktyvaus meno kolekcija (Milda Kiminiūtė, Dominyka Balaišytė,Tatjana Frenkel, Agnė Poškutė, Gabija Pernavaitė, Gertrūda Nemčauskaitė, Gintarė Rapševičiūtė, Agnė Masilionytė, Gailė Cijūnaitytė, Osvalda Mickutė, Miglė Markulytė, Paula Julija Savaja, Paulius Žižliauskas, Matas Sergijus Šatūnas), Liepojos universiteto medijų meno „MPLab“ laboratorijos kolekcija (Uldis Hasners, Pēteris Riekstiņš, Anna Priedola, Paula Vītola, Krista Dintere, kuratorė Maija Demitere).   
Festivalio atidarymo metu koncertuos KOTORI.
(Šiaulių dailės galerija. Vilniaus g. 245 ir prekybinės patalpos šalia Šiaulių dailės galerijos. Vilniaus g. 237 )
 
17.30 val. Tomo Grunskio žaidimas „Nacionalinis DNR“.
(Aikštė prie Šiaulių dailės galerijos)
 
18.00 val. Mindaugo Tendziagolskio ir Vaclovo Nevčesausko kinetinių skulptūrų išbandymas.
(Aikštė prie Šiaulių dailės galerijos)
 
18.30 val. Jurgos Marcinauskaitės ir Kotrynos Čalkaitės interaktyvios instaliacijos R10K pristatymas.
(Kaštonų alėja)
 
19.00 val. GoraParasit interaktyvi multimodalinė gyva skulptūra/performansas „Pipe Dreaming“.
(Šiaulių universiteto bibliotekos fojė. Vytauto g. 84)
 
Paroda „InterAkcijos” veiks iki gegužės 12 d.
 
Festivalio rėmėjai:
Šiaulių miesto savivaldybė,
Lietuvos kultūros taryba.
 
Rengėjas: Šiaulių dailės galerija.
 
Festivalio dizainas Mariaus Žalneravičiaus

We kindly invite you to the opening of the Media Art Festival ENTER’16 on 2018 April 27th (Friday) 5.00 p. m. at Šiauliai Art Gallery

 

Art as Playful Amusement

The exhibition “InterActions” (curator Virginijus Kinčinaitis) of the 2018 Media Arts Festival „Enter’16” is dedicated to the development of Lithuanian kinetic and interactive art. This will be the largest and most playful exhibition of the contemporary art in the history of the city’s cultural life. The exhibition “InterActions” will provide an opportunity to look at the meaningful interfaces between the first kinetic sculptures and the latest interactive installations and will reveal the development of the game’s attractiveness in the art. The conceptually rich works of the most famous artists will make it easier to understand the processes of our society that are overwhelmed by the entertaining content. On the other hand, this is a very entertaining and diverse psychosomatic experience exhilarating exhibition. It’s not a space of contemplation but a full-fledged engagement.

Looking at the very earliest examples of interactive, kinetic art in Lithuania, it is well-known that they were prophetic, meaningful and highly predictable interactive technology developments in the immediate future of society. Interactive artistic ideas are soluble in the global „gamefication”, so it’s important to see what’s left of the source of such art.

From another perspective of time, it is interesting to look at the first works in which strong sculptural plastics were well matched with the technological innovations of the time.

Participants of the exhibition “InterActions” are the world-renowned artsists as well as the Venice Biennial artists representing Lithuania: Dainius Liškevičius, Žilvinas Kempinas, Julijonas Urbonas, a large group of pioneers in the field of media art in Lithuania, guests from Latvia and the students of the media and design art of Lithuania, who are just beginning their careers.

 

Festival program:

April 27th (Friday)

17.00 Opening of the exhibition „InterActions”.

Participants: Dainius Liškevičius, Žilvinas Kempinas, Julijonas Urbonas, Mindaugas Tendziagolskis, Kestutis Svirnelis, Tomas Grunskis, Adomas Žudys, Dalia Mikonyte, Vaclovas Nevčeauskas, Marius Žalneravičius, Marius Bartkus, Sigitas Guzauskas, Justina Linkutė, Jurga Marcinauskaitė, Kotryna Čalkaitė, Dalius Puzinas, Andrius Grigalaitis, Das Vegas, Vytautas Michelkevičius is co-authored with the collection of interactive art from VDA students and graduates (Milda Kiminiūtė, Dominyka Balaišytė, Tatjana Frenkel, Agnė Poškutė, Gabija Pernavaitė, Gertruda Nemčauskaitė, Gintarė Rapševičiūtė, Agnė Masilionytė, Gailė Cijūnaitytė, Osvalda Mickutė, Miglė Markulytė, Paula Julija Savaja, Paulius Žižliauskas, Matas Sergijus Šatūnas), collection of the MPLab Laboratory of Media Art at Liepaja University (Uldis Hasners, Peter Riekstins, Anna Priedola, Paula Vitola, Krista Dintere, curator Maija Demitere).

 

KOTORI will perform at the opening of the festival.

(Šiauliai Art Gallery, Vilnius St. 245 and commercial premises near Šiauliai Art Gallery, Vilniaus st. 237)

 

17.30 Tomas Grunskis „National DNA” game.

(Square at Šiauliai Art Gallery)

 

18.00 Test of kinetic sculptures by Mindaugas Tendziagolskis and Vaclovas Nevčesauskas.

(Square at Šiauliai Art Gallery)

 

18.30 Presentation of the Interactive Installation R10K by Jurga Marcinauskaitė and Kotryna Čalkaitė.

(Kaštonai Alley)

 

19.00 Interactive Multimodal Live Sculpture / Performance „Pipe Dreaming”, GoraParasit

(In the lobby of the library of Šiauliai University, Vytauto st. 84)

 

Exhibition „InterActions” will run until May 12th.

 

Sponsors of the festival:

Šiauliai City Municipality,

Lithuanian Council for Culture.

Organizer: Šiauliai Art Gallery.

Festival design by Marius Žalneravičius.

 

 

 

 

Skip to content