2024 m. vasario 23 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma tapytojo Luko Marciulevičiaus kūrybos paroda „Pokalbyje su….“.

[EN below]

Paroda veiks iki kovo 16 d.

POKALBYJE SU…

Parodoje eksponuojami paveikslai yra mano fantazijos, sapnų, intuicijos ir ilgamečio savo aplinkos fiksavimo rezultatas. Kiekvienas pavaizduotas motyvas turi pagrindą realiame pasaulyje, tačiau paveiksluose siekiu ne atkartoti mane supančius vaizdus, bet ieškau būdų, kaip atrasti panašumą tarp potėpio paveikslo plokštumoje ir vaizduojamo daikto. Bet koks tapybos stilius reikalauja tam tikro abstrahavimo, net ir hiperrealizme – paveikslų struktūros sudėtingumas yra baigtinis, o vaizduojamos realybės sudėtingumas – begalinis. Tad kyla klausimas, kaip pavaizduoti realybę? Kur dėti tašką abstrahuojant matomą vaizdą?
Modernistinėje tradicijoje menininkai gamtos su tapyba nepainiojo. Gamta yra stebima, tačiau nekopijuojama – paveiksle ji yra išreiškiama ženklais, kuriuos atrandame nuodugniai stebėdami mus supantį pasaulį. Jeigu atrastas ženklas paveiksle atliktas sėkmingai, tuomet ir paveikslas bus pavykęs. Šiuo principu vadovaujuosi tapyboje – erdvę, daiktus abstrahuoju iki plokščios formos, spalvinės dermės. Horizontas virsta linija, skiriančia dviejų spalvų plotus. Viskas, kas nėra būtina motyvo esmei atskleisti, yra atmetama. Per spalvų, formų ir dydžių žaidimą kuriu ramią ir stabilizuotą paveikslo realybę, kuri yra tolimas aidas mane supančio pasaulio. Parodos pavadinimas atsako į klausimą: ‘Iš kur atsiranda ženklas, nuo ko prasideda paveikslas? – Nuo pokalbio su…

– Lukas Marciulevičius

 

Lukas Marciulevičius (g. 1994) – jaunosios kartos tapytojas, gyvenantis ir kuriantis Kaune. 2019 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete įgijo tapybos bakalaurą. Tapybą laiko esminiu ir nepakeičiamu raiškos būdu. Nuo 2018 m. Lukas dalyvauja jaunųjų menininkų parodose, kūrybą pristatė 10 grupinių parodų, surengė 2 personalines parodas.

Parodos kuratorė Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė

Parodos partnerė – „THE ROOM“ galerija Vilniuje.

_ _ _

Mieli lankytojai, dalyvaudami parodų atidarymuose, neprieštaraujate, kad jie gali būti filmuojami ar fotografuojami, o jų nuotraukos viešinamos Šiaulių dailės galerijojs internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose.


 

Friday, February 23, 5:00 p.m. In the Šiauliai art gallery, the exhibition of the work of the painter Lukas Marciulevičius “In conversation with…”.

The exhibition will be open until March 16.

IN A CONVERSATION WITH…

The paintings exhibited in the exhibition are the result of my fantasy, dreams, intuition and long-term recording of my environment. Each depicted motif has a basis in the real world, but in my paintings I do not seek to reproduce the images around me, but I look for ways to discover the similarity between the stroke on the picture plane and the depicted object. Any style of painting requires a certain abstraction, even in hyperrealism – the complexity of the structure of paintings is finite, and the complexity of the depicted reality is infinite. So the question arises, how to depict reality? Where to put the point in abstracting the visible image?
In the modernist tradition, artists did not confuse nature with painting. Nature is observed, but not copied – it is expressed in the painting by signs that we discover by closely observing the world around us. If the found sign in the painting is done successfully, then the painting will be successful. I am guided by this principle in painting – I abstract space and objects to a flat form and color harmony. The horizon turns into a line separating areas of two colors. Everything that is not necessary to reveal the essence of the motive is rejected. Through the play of colors, shapes and sizes, I create a calm and stabilized reality of the picture, which is a distant echo of the world around me. The title of the exhibition answers the question: ‘Where does the sign come from, where does the painting begin? – From the conversation with…

– Lukas Marciulevičius

Lukas Marciulevičius (b. 1994) is a young generation painter who lives and works in Kaunas. in 2019 He obtained a bachelor’s degree in painting at the Kaunas Faculty of the Vilnius Academy of Arts. Painting is considered an essential and irreplaceable way of expression. From 2018 Lukas participates in exhibitions of young artists, presented his work in 10 group exhibitions, organized 2 solo exhibitions.

 

Exhibition curator – Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė.

The partner of the exhibition is “THE ROOM” gallery in Vilnius.

_ _ _

Dear visitors, when participating in exhibition openings, you do not mind that they can be filmed or photographed, and their photos are published on the Šiauliai Art Gallery’s website, in the media or on social networks.

 

 

Skip to content