2024 m. vasario 23 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Virginijaus Malčiaus kūrybos paroda „Tuščios sūpynės“.

Paroda veiks iki kovo 16 d.

[EN below]

Esu Virginijus Malčius – video menininkas, animatorius, dailininkas, rašau ir iliustruoju knygas vaikams. Šiaulių universitete (dabar – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) baigiau audiovizualinio meno bakalauro studijas, Vilniaus dailės akademijoje – fotografijos ir medijų meno magistro studijas. Šiuo metu jungiu piešinius ir fotografiją, užsiimu medžio skulptūra, animacija. Visa tai tarsi vizualinė poezija, nostalginio kino kadrai. Iš praeities išnyrantys veikėjai. Sniego mėlyje paskendę laukai. Nebylūs vyrų, moterų, vaikų, gyvūnų portretai. Atšiauri pastatų architektūra. Savyje paskendusi jūra. Pastaruoju metu, mane kaip ir daugelį labai sukrėtė netoliese įsiliepsnoję karai. Namų griaučiai, automobilių nuolaužos, pilkas peizažas, bergždžios gatvės ir tuštuma. Iš čia ir parodos pavadinimas – „Tuščios sūpynės“.

– Virginijus Malčius

Virginijus Malčius (g. 1980) – audiovizualinių tekstų kūrėjas, tarpdisciplininio meno atstovas. 1999 m. baigė „Romuvos“ vidurinę mokyklą Šiauliuose, 2004 m. baigė Šiaulių universiteto Menų fakulteto (dabar – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) bakalauro studijas, audiovizualinio meno specialybę, Vilniaus dailės akademijoje – fotografijos ir medijų meno magistratūros studijas. Medijų meno festivalių „Enter“, šiuolaikinio meno festivalio „Platforma“ dalyvis, šiuolaikinio meno festivalio „Virus“ audiovizualinio meno kuratorius. 2004 m. už filmą „Musė“ apdovanotas diplomu festivalyje „REC&PLAY“. 2007 m. laimėjo pirmąją vietą tarptautiniame audiovizualinės poezijos festivalyje „Tarp“. Iš V. Malčiaus audiovizualinės poezijos bei prozos darbų paminėtini: „Slidininkas“, „Dviratininkas“, „Ištįsusi žuvis“, „Nėra okeano“.

V. Malčius – aktyvus tarpdisciplininio meno sąjūdžio „Sintezija“ dalyvis. „Virginijus Malčius bene konceptualiausiai žvelgia į bet kokį objektą. Jau ne pirmus metus autorius analizuoja ir video medžiagoje reflektuoja vartotojišką kultūrą. Jo kūryboje apstu kasdienybės įvaizdžių, stilistinio balansavimo ties buitiškumu ir kasdieniškumu“. – Remigijus Venckus.

_ _ _

Mieli lankytojai, dalyvaudami parodų atidarymuose, neprieštaraujate, kad jie gali būti filmuojami ar fotografuojami, o jų nuotraukos viešinamos Šiaulių dailės galerijojs internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose.

 


 

Friday, February 23, 5:00 p.m. The exhibition of Virginijus Malčiaus work “Empty Spines” opens in the Šiauliai Art Gallery.

The exhibition will be open until March 16.

 

I am Virginijus Malčius – video artist, animator, painter, I write and illustrate children’s books. I graduated from Šiauliai University (now Vilnius University Šiauliai Academy) with a bachelor’s degree in audiovisual art, and at the Vilnius Academy of Fine Arts with a master’s degree in photography and media art. Currently, I combine drawings and photography, engage in wood sculpture, animation. All this is like visual poetry, shots of nostalgic cinema. Characters emerging from the past. Fields drowned in snow. Silent portraits of men, women, children, animals. Harsh architecture of buildings. A sea drowned in itself. Lately, I have been very shocked by the wars that have been raging nearby. House skeletons, car wrecks, gray landscape, empty streets and emptiness. Hence the name of the exhibition – “Empty Swing”.

– Virginijus Malčius

 

Virginijus Malčius (b. 1980) – creator of audiovisual texts, representative of interdisciplinary art. in 1999 graduated from “Romuvos” secondary school in Šiauliai, 2004. graduated from Šiauliai University Faculty of Arts (now Vilnius University Šiauliai Academy), majoring in audiovisual art, master’s studies in photography and media art at the Vilnius Academy of Arts. Participant of media art festivals “Enter”, contemporary art festival “Platforma”, audiovisual art curator of contemporary art festival “Virus”. in 2004 for the film “The Fly” he was awarded a diploma at the “REC&PLAY” festival. in 2007 won first place at the international audiovisual poetry festival “Tarp”. Among V. Malčius’s audiovisual poetry and prose works, the following can be mentioned: “Skier”, “Biker”, “Stretched Fish”, “No Ocean”.

V. Malčius is an active interdisciplinary participant of the “Synthesis” art movement. “Virginius Malčius looks at any object conceptually. For many years, the author has been analyzing and reflecting consumer culture in video material. His work is full of everyday images, stylistic balancing of domesticity and everydayness”. – Remigius Venckus.

 

_ _ _

Dear visitors, when participating in exhibition openings, you do not mind that they can be filmed or photographed, and their photos are published on the Šiauliai Art Gallery’s website, in the media or on social networks.

 

Skip to content