2023 m. balandžio 21 d. (penktadienį) 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Lenkijos menininko Amadeušo Popeko kūrybos paroda „Grafiniai žaidimai“.

Paroda veiks iki gegužės 13 d.

AMADEUŠO POPEKO KŪRYBOS PARODA „GRAFINIAI ŽAIDIMAI”

Parodoje pristatomi didelio formato grafikos darbai, sukurti pasitelkiant plokščiosios spaudos technologiją, šilkografiją. Pagrindinė parodos tema – lyrinė abstrakcija, kurią sudaro skirtingi kūrinių ciklai žaidimų (labirinto, kiniško biliardo ir kt.), siurrealistinių peizažų ir metaforiškų objektų (megztinio, ramentų, karkasų ir kt.) temomis. Parodoje dominuoja juodai balta grafika, į kurią įsiterpia spalvingi menininko darbai iš naujausių kuriamų ciklų.

 

APIE MENININKĄ

Menų mokslų daktaras Amadeušas Popekas dirba Marijos Kiuri Sklodovskas universiteto Menų fakultete. 2002 m. įgijo tapybos meno ir grafinio dizaino diplomus, už kuriuos gavo dekano apdovanojimą. 2006 m. pradėjo dirbti Grafinio dizaino ir plokščiosios spaudos katedroje pas prof. Zdzisław Niedźwiedź, o 2008 m. perkeltas į Grafinio dizaino ir šilkografijos katedrą.

2013 m. menininkui suteiktas vaizduojamojo meno krypties, vaizduojamojo meno disciplinos, meno daktaro laipsnis. Nuo 2016 m. Grafinio dizaino ir šilkografijos katedroje užima dirbtuvių kuratoriaus bei technologinio proceso prižiūrėtojo pareigas. Nuo 2018 m. užima docento pareigas ir yra atsakingas už technologinio proceso vystymą. Nuo 2019 m. taip pat dirba Grafinio dizaino ir plokščiosios spaudos katedroje.

Kaip docentas dėsto grafinį dizainą, iliustraciją, šilkografiją ir anglų kalbą Erasmus programos studentams. Meninėje kūryboje daugiausia taiko piešimo, šilkografijos, oforto ir akvatintos technikas. Menininko kūrinius yra įsigijusios privačios kolekcijos ir galerijos: BWA Bielsko-Bialos, „Galeria Centrum Nowa Huta“ kultūros centras, Vanadzoro meno muziejus, Vanadzoro miesto savivaldybė, Armėnijoje ir Liublino kultūrų susitikimų centras. Menininkas yra surengęs 37 individualias parodas, iš jų – 7 parodas užsienyje. Dalyvavęs 32 grupinėse nacionalinėse ir tarptautinėse parodose. Nuo 2002 m. yra Lenkijos menininkų ir dizainerių asociacijos narys. Nuo 2018 m. – Lenkijos menininkų ir dizainerių asociacijos Varšuvos skyriaus narys.

2020 m. už meninę veiklą autoriui įteiktas Liublino miesto prezidento atminimo apdovanojimas. Ilgus metus dirbdamas Maria Curie Skłodowska universitete, yra parengęs ir skaitęs ne vieną paskaitą apie šilkografijos techniką, jos istoriją ir taikymo galimybes. Ne kartą organizavo šilkografijos dirbtuves ir skaitė pranešimus Liublino mokslo festivalyje, kurie susilaukia didelio jaunųjų šilkografijos kūrėjų ir entuziastų susidomėjimo. Ne tik kaip šilkografijos praktikas, bet ir kaip teoretikas, menininkas savo misija laiko šilkografijos technikos populiarinimą plačiajai auditorijai.2023 April 21, 17.00, the Šiauliai Art Gallery opens the exhibition “Graphic Games” of Polish artist Amadeus Popek.

The exhibition will be open until May 13.

AMADEUS POPEK’S CREATION EXHIBITION “GRAPHIC GAMES”

The exhibition presents large-format graphic works, created with the help of flat printing technology, screen printing. The main theme of the exhibition is lyrical abstraction, which consists of different cycles of works on the themes of games (labyrinth, Chinese billiards, etc.), surreal landscapes and metaphorical objects (sweater, crutches, frames, etc.). The exhibition is dominated by black and white graphics, which are interspersed with the artist’s colorful works from his latest cycles.

ABOUT THE ARTIST

Doctor of Arts Amadeus Popek works at the Faculty of Arts of Marija Curie Sklodovska University. in 2002 obtained diplomas in painting art and graphic design, for which he received the dean’s award. in 2006 started working at the Department of Graphic Design and Flat Printing under prof. Zdzisław Niedźwiedź, and in 2008 transferred to the Department of Graphic Design and Screen Printing.

in 2013 the artist was awarded the degree of Doctor of Fine Arts, fine arts discipline. Since 2016 In the Department of Graphic Design and Screen Printing, he holds the position of workshop curator and technological process supervisor. From 2018 holds the position of docent and is responsible for the development of the technological process. From 2019 also works at the Department of Graphic Design and Flat Printing.

As a docent, he teaches graphic design, illustration, screen printing and English to Erasmus students. In his artistic work, he mainly uses drawing, screen printing, etching and aquatint techniques. The artist’s works have been acquired by private collections and galleries: BWA Bielsko-Bialos, Galeria Centrum Nowa Huta Cultural Center, Vanadzor Art Museum, Vanadzor City Municipality, Armenia and Lublin Cultural Meeting Center. The artist has organized 37 individual exhibitions, including 7 exhibitions abroad. Participated in 32 group national and international exhibitions. Since 2002 is a member of the Polish Association of Artists and Designers. From 2018 – Member of the Warsaw branch of the Association of Polish Artists and Designers.

in 2020 the author was awarded the Memorial Award of the President of the City of Lublin for his artistic activity. While working for many years at the Maria Curie Skłodowska University, he has prepared and delivered several lectures on the screen printing technique, its history and application possibilities. He has repeatedly organized silk-screen printing workshops and delivered presentations at the Lublin Science Festival, which attract a lot of interest from young screen-printing creators and enthusiasts. Not only as a screen printing practitioner, but also as a theoretician, the artist considers it his mission to popularize the screen printing technique to a wide audience.

 

 

Skip to content