2022 m. gruodžio 22 d. 18.30 val. Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) atidaroma Jono Staselio fotografijų paroda „Kaukių balius“, kurią pristato šiuolaikinio meno festivalis VIRUS’ 27.
Parodos kuratoriai – Birutė Skaisgirienė ir Liutauras Degėsys.
Paroda veiks iki 2023 m. sausio 15 d.
„Ši paroda reportažinės fotografijos priemonėmis demonstruoja, kad ne tik grožio konkursų pasaulis gali būti eksponuojamas kaip iliuzinis, dirbtinis, apsimestinis, nuolat kintantis kaukių – socialinių vaidmenų kaleidoskopas. Fotografijose socialinė tikrovė iškyla kaip nesibaigiantis kaukių balius, kaukių karnavalas.
Nekaltos ir plėšrios, siekiančios išgarsėti ir ištekėti, sėkmės ir vyrų ieškančios merginos. Besimatuojančios smunkančias, krentančias grožio karalienių kaukes. Veikėjai, susigraudinę nuo savo damų apžavų ir bandantys apsimesti tikro grožio mecenatais ir bešališkais vertintojais. Vilkai, besislepiantys už groteskiškų netikrų avinėlių kaukių. Fotografai paparacių kaukėmis, fototechnikos dėka trumpam įgyjantys mistinių galių – išryškinti, padidinti, pagražinti, pagerinti, o gal net ir padedantys laimėti grožio konkurse. Eiliniai žiūrovai, varvinantys seiles ir tenkinantys savo erotines fantazijas, pretenduojantys į grožio konkursų liudininkų ir beveik dalyvių vaidmenis.”
Ištrauka iš Liutauro Degėsio parengtos anotacijos.

Jono Staselio parodos “Kaukių balius” metu vyks Nanci Naive performansas „Buy Me God“  

“Buy me, God” kadre, lyg mirtinoje baltoje šviesoje, istoriją pasakoja Nancie Naive kūnas bei lėliški drabužiai, jos atsargūs šokio žingsneliai bei valiūkiška šypsena. Nancie šmėruoja kaip virtualybėje, taip realybėje; kaip Danguje, taip ir Žemėje. Ji apsireiškia kaip šiuolaikinė Marija – niekuo neypatinga mergaitė Dievo motinos vardu. (Jos) kūnas tampa duona, duona – pinigais. Kūnas yra XXI amžiaus indulgencija, sakralinė valiuta. Nancie Naive savo nuodėmes išperka savimi, ji parduoda save, aukoja savo kūną Dievui, ji – ir avinėlis, ir žaltys, ji yra dieviška moneta. Jos fantomas pranašauja ne ateities ar praeities, bet šiandienos negandas – keistą nutolusią būtį bei lengvabūdišką tikėjimo žūtį.

Nancie Naive (g. Emilė Skolevičiūtė) – kylanti populiariosios kultūros, šiuolaikinio meno ir kino superžvaigždė, socialinių tinklų persona, įkūnytas kūrybinis superego, pati sau kūrinys, produktas, prekė ir reklama. Ji domisi moters vaidmeniu šių dienų vakarietiškoje visuomenėje, populiariosios kultūros ir krikščionybės sampratų kryžkelėse, tad Nancie nagrinėjamų problemų visumą sutalpina superžvaigždės sąvoka. Superžvaigždė – kruopščiai pateikiamas reprezentacinis šiuolaikinės moters paveikslas, šių dienų ikonografija socialinių tinklų ir nesibaigiančios pasiūlos “kryžiaus karuose”.

Plačiau apie parodą: https://i.fotomuziejus.lt/vgymB
__________
ORGANIZATORIAI
Šiaulių dailės galerija
Uždaros teritorijos
Lietuvos spaudos fotografų klubas
RĖMĖJAI
Šiaulių miesto savivaldybė
Lietuvos kultūros taryba
Vilniaus miesto savivaldybė
LATGA
KristiAna
Foto 123
Foto Procentras


December 22, 6:30 p.m. In the Museum of Photography (Vilniaus St. 140, Šiauliai) the exhibition of photographs by Jonas Staselis “Masquerade Balls” is opening, which is presented by the contemporary art festival VIRUS’ 27.
The curators of the exhibition are Birutė Skaisgirienė and Liutauras Degėsys.
The exhibition will run until 2023. January 15.
“This exhibition, through the means of reportage photography, demonstrates that not only the world of beauty contests can be exhibited as an illusory, artificial, pretend, ever-changing kaleidoscope of masks – social roles. In the photographs, social reality emerges as an endless mask ball, a mask carnival.
Innocent and predatory girls seeking fame and marriage, success and men. Measuring falling, falling masks of beauty queens. Characters cowering from the charms of their ladies and trying to pretend to be patrons and impartial appreciators of true beauty. Wolves hiding behind grotesque masks of false lambs. Photographers in paparazzi masks, who, thanks to photo technology, gain mystical powers for a short time – to highlight, enlarge, beautify, improve, and maybe even help to win a beauty contest. Ordinary spectators, drooling and satisfying their erotic fantasies, claiming the roles of witnesses and almost participants in beauty contests.”
Excerpt from the annotation prepared by Lutaurs Degėsis.

Nanci Naive’s performance “Buy Me God” will take place during the Jonas Stasel exhibition “Masquerade Balls”

In the frame of “Buy me, God”, as if in a deathly white light, the story is told by Nancie Naive’s body and doll clothes, her careful dance steps and her charming smile. Nancie smacks as much in virtuality as in reality; as in Heaven, so on Earth. She manifests herself as a modern-day Mary – an unremarkable girl in the name of the Mother of God. (Her) body becomes bread, bread becomes money. The body is the indulgence of the 21st century, the sacred currency. Nancie Naive redeems her sins by herself, she sells herself, she offers her body to God, she is both lamb and serpent, she is divine coin. Her phantom prophesies not the future or the past, but today’s calamity – a strange distant being and a frivolous death of faith.

Nancie Naive (born Emilė Skolevičiūtė) is a rising superstar of popular culture, contemporary art and cinema, social network persona, embodied creative superego, her own creation, product, commodity and advertisement. She is interested in the role of women in today’s Western society, at the crossroads of popular culture and the concepts of Christianity, so the whole of the problems Nancie examines is encompassed by the concept of a superstar. Superstar – a carefully presented representational picture of the modern woman, today’s iconography in the “crusades” of social networks and endless supply.

More about the exhibition: https://i.fotomuziejus.lt/vgymB
__________
ORGANIZERS
Šiauliai Art Gallery
Closed areas
Lithuanian Press Photographers Club
SPONSORS
Šiauliai city municipality
Lithuanian Council of Culture
Vilnius city municipality
LATGA
KristiAnna
Photo 123
Photo Procentras
Skip to content