2023 m. vasario 3 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Kornelijaus Užuoto kūrybos paroda „Kelionė“.

Paroda veiks iki vasario 18 d.

JUBILIEJINĖS KELIAUTOJO PARALELĖS

Parodos pavadinimas „Kelionė“ labai tinka jubiliejinei datai. Dar labiau menininko jubiliejui, nes kūrėjas turi du paralelinius pasaulius. Tiksliau, du gyvenimus. Vienas jų skirtas artimiesiems ir buičiai, kitas – meninių formų kūrimui, jų puoselėjimui ir raidai. Pagal tai, kaip vystosi tapybos, skulptūros ar fotografijos formų ir siužetų istorija – rašoma kūrybinė menininko biografija. Kartais šie du gyvenimai sutampa, dažniau išsiskiria arba vienas kitą naikina.

Kornelijus Užuotas spalvingai gyvena abu gyvenimus. Vieni jį prisimena kaip mokytoją, kiti kaip lektorių, treti žino kaip veiklų Šiaulių universiteto galerijos vadovą ar kolekcionierių. Šiuo metu Kornelijus garsėja kaip kirpėjas. Akivaizdu, kad jis – iššūkiams atvira asmenybė.

Meninėje kūryboje Kornelijus netelpa į rėmus: išbandė visas įmanomas kūrybos sritis ir saviraiškos būdus, eksperimentuoja su įvairiomis medžiagomis, yra pilnas netikėtų idėjų.

Šiuo metu labiausiai pasinėręs į tapybos ir skulptūros sritį. Tapyboje Kornelijus žaismingai ir spalvingai naudojasi įvairių žanrų galimybėmis, tačiau labiausiai išpuoselėjo portreto ir peizažo meną. Drąsūs spalvų deriniai, emocionaliai įelektrinti pastoziniai potėpiai kuria ekspresyvaus, žaisme žaižaruojančio pasaulio vaizdinį.

Skulptūroje jau matome kitą, juodai baltą degintos medienos griaučių estetiką. Tai nyksmo, transformacijų ir netikėtų atgimimų erdvė, kurioje gyvenimo instinktas įveikia naikinimo įniršį ir įsikomponuoja gamtiškų formų kontūruose.

Labai įtaigi Kornelijaus grafikos kūrinių energija. Mechaniškai raižydamas dideles, juodai dažytas medžio plokštes menininkas išgauna pribloškiantį neoekspresionistinio šėlsmo įspūdį. Tai gaivalinga rankos ir variklio kova, kurioje rangosi begalinis linijų gyvatynas. Bet kaip ne keista, nugali harmoninga visuma ir tai, kas turėtų gąsdinti atsitiktinumu ir sudraskytos medienos žaizdomis, pakeri įtaigia paveiksliška kompozicija ir stebina šio keisto nežmogiško piešimo būdo galimybėmis.

Ką tai reiškia? Kad Kornelijaus Užuoto gyvenimo paralelės dažnai nutolsta, bet jeigu suartėja, tai ypatingai raiškai, nes jas jungia ta pati žaisminga gyvenimo ir kūrybos aistra.

– Virginijus Kinčinaitis

 

Kornelijus Užuotas (g. 1973 01 16) – 1996 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, Dailės fakultetą. 1998 m. Šiaulių universiteto Dailės fakulteto magistratūrą. Žemaitijos dailininkų sąjungos narys. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirbo Radviliškio dailės mokykloje, Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete, Šiaulių universiteto Menų fakulteto Audiovizualinio meno katedroje. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ renginių organizatoriumi. 2013–2020 m. dirbo Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktoriumi. Nuo 1997 metų aktyviai dalyvauja grupinėse ir teminėse parodose Šiaulių mieste, Lietuvoje ir užsienyje. Surengė 19 teminių savo kūrybos parodų, organizuoja kultūrinius įvykius ir kitų kūrėjų parodas. 

2023 February 3, 5:00 p.m. the exhibition “Journey” of the work of Kornelijus Užuotas opens in the Šiauliai art gallery.

The exhibition will be open until February 18.

JUBILEE TRAVELER’S PARALLELS

The name of the exhibition “Journey” is very suitable for the anniversary date. Even more so for the anniversary of the artist, because the creator has two parallel worlds. More precisely, two lives. One of them is for relatives and household, the other is for the creation of artistic forms, their nurturing and development. The creative biography of the artist is written according to how the history of forms and plots of painting, sculpture or photography develops. Sometimes these two lives overlap, more often they diverge or destroy each other.

Kornelijus Užuotas lives both lives colorfully. Some remember him as a teacher, others as a lecturer, others know him as an active Šiauliai University gallery manager or collector. Currently, Kornelijus is famous as a barber. It is obvious that he is a person open to challenges.

In artistic creation, Kornelijus does not fit into the framework: he has tried all possible areas of creativity and ways of self-expression, experiments with various materials, is full of unexpected ideas.

At the moment, he is most immersed in the field of painting and sculpture. In painting, Kornelijus playfully and colorfully uses the possibilities of various genres, but he cultivated portrait and landscape art the most. Bold combinations of colors, emotionally electrified pathos strokes create an image of an expressive, playful world.

In the sculpture, we can already see another, black and white aesthetics of burnt wood skeletons. It is a space of destruction, transformations and unexpected rebirths, where the instinct of life overcomes the fury of destruction and fits into the contours of natural forms.

The energy of Kornelijus graphic works is very impressive. By mechanically carving large, black-painted wood panels, the artist achieves a stunning impression of Neo-Expressionist frenzy. It’s an exhilarating hand-to-motor battle, where an endless snake of lines scrambles. But, strangely enough, the harmonious whole prevails and what should scare randomness and the wounds of torn wood, is captivated by the suggestive pictorial composition and surprises with the possibilities of this strange inhuman way of drawing.

What does this mean? That the parallels in the life of Kornelijus Užuotas are often distant, but if they converge, it is with special clarity, because they are connected by the same playful passion for life and creativity.

– Virginijus Kinčinaitis

 

Kornelijus Užuotas (b. 16.01.1973) – 1996 graduated from Šiauliai Pedagogical Institute, Faculty of Fine Arts, 1998 – master’s degree from Šiauliai University Faculty of Fine Arts . Member of the Žemaitija Union of Artists. Member of the Union of Lithuanian Artists. Worked at Radviliškis Art School, Faculty of Education, Šiauliai University, Department of Audiovisual Art, Faculty of Arts, Šiauliai University. Šiauliai city cultural center “Laiptų galerija” events organizer. 2013-2020 worked as the director of the Šiauliai University Art Gallery. Since 1997, he has been actively participating in group and thematic exhibitions in Šiauliai, Lithuania and abroad. He organized 19 thematic exhibitions of his work, organizes cultural events and exhibitions of other creators.

 

 

 

 

 

 

Skip to content