2023 m. balandžio 21 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Nijolės Vilutienės, Emilijos Liobytės-Vilutienės, Emilijos Vilutytės-Balas paroda „3 moterys“. 

Paroda veiks iki 2023 m. gegužės 14 d.

Dvi Emilijos ir Nijolė iš Vilučių šeimos: močiutės, mamos ir dukros dailės paroda. Vilučiai – viena iš Lietuvos menininkų dinastijų, palikusių pėdsaką teatre, literatūroje, televizijoje, kine, tačiau daugiausia – dailės srityje. Žinomiausias šios šeimos dailininkas – Mikalojus Povilas Vilutis, o šįkart susitinka trijų kartų Vilučių šeimos moterys dailininkės: Emilija Liobytė-Vilutienė, jos marti Nijolė Ingelevičiūtė-Vilutienė ir Emilijos Liobytės anūkė, Nijolės ir Mikalojaus Vilučių dukra, Emilija Vilutytė-Balas.

Talentinga skulptorė, vaikų knygų iliustruotoja Emilija Liobytė-Vilutienė (1916–1955) nugyvenusi trumpą, bet ryškų gyvenimą, paliko iki šiol matomą pėdsaką pokario Vilniaus meno gyvenime, jos artistiška prigimtis nepaliovė žavėti amžininkų, o dabartiniai jos kūrinių žiūrovai gėrisi stebinančiu gebėjimu pagauti natūrą, išreikštu tiek skulptūrose, tiek piešiniuose, kurie kaip tik ir sudaro didžiumą parodoje pristatomos kolekcijos.

Grafikė Nijolė Ingelevičiūtė-Vilutienė (g. 1949) puiki ofortistė, pastaruoju metu vis dažniau pasirodo ir kaip piešėja. Romantiniu polėkiu ji artima abiem Emilijoms – anytai, kurią pažįsta tik neakivaizdžiai, per artimųjų prisiminimus, šeimos archyvo fotografijas bei dailės kūrinius, ir anytos garbei Emilijos vardu pakrikštytai dukrai. Nijolė puikiai susikalba ir su vyresniąja, ir su jaunąja Emilijomis, nes jai artima medžių kalba, kuria taip žavėjosi anyta, ir moters kūno kalba, kuriai tiek daug dėmesio skiria dukra.

Emilija Vilutytė-Balas (g. 1977) baigusi grafiką Vilniaus dailės akademijoje ilgokai dairėsi, kokiu keliu eiti. Studijuodama ji išsiskyrė neeiliniais plakato dailininkės gebėjimais, bet ši sritis, kaip ir plakatui artima spaudos iliustracija jos netenkino. Plakatistės talentą ir romantinį polėkį ji sulydė ir įtaigiai reiškia mistiškos nuotaikos ryškių spalvų, aktyvių formų figūrinės tapybos kompozicijose, kurių pagrindinė veikėja dažniausiai yra jos pačios alter ego – kaskart vis naują pavidalą įgyjanti moteris, visada miestietė, visada draskoma egzistencinių problemų, kurių neturi vilties įveikti, kaip dauguma šiuolaikinių žmonių. Kas žino, gal tuose kūriniuose ataidi ir močiutės gyvenimo dramos refleksijos?

Dr. Giedrė Jankevičiūtė2023 April 21, 5:00 p.m., The exhibition “3 women” by Nijolė Vilutienė, Emilija Liobytė-Vilutienė, and Emilija Vilutytė-Balas opens in Šiauliai art gallery.

The exhibition will run until 2023. May 14

Two Emilijas and Nijolė from the Vilučiai family: art exhibition of grandmother, mother and daughter. Vilučiai is one of the dynasties of Lithuanian artists who left their mark in theater, literature, television, cinema, but mainly in the field of art. The most famous artist of this family is Mikalojus Povilas Vilutis, and this time three generations of female artists of the Vilučiai family meet: Emilija Liobytė-Vilutienė, her daughter-in-law Nijolė Ingelevičiūtė-Vilutienė and Emilia Liobytė’s granddaughter, daughter of Nijolė and Mikalojus Vilučiai, Emilija Vilutytė-Balas.

A talented sculptor, illustrator of children’s books, Emilija Liobytė-Vilutienė (1916-1955), who lived a short but bright life, left a visible mark on the art life of post-war Vilnius, her artistic nature never ceased to fascinate her contemporaries, and the current viewers of her works are delighted with her surprising ability to catch the musical score. expressed both in sculptures and drawings, which make up the majority of the collection presented at the exhibition.

Graphic artist Nijolė Ingelevičiūtė-Vilutienė (b. 1949) is an excellent etcher, recently she appears more and more often as a painter. She is romantically close to both Emilias – her mother-in-law, whom she knows only vaguely, through the memories of her relatives, photographs and works of art in the family archive, and her daughter, who was baptized with the name of Emilia in her mother-in-law’s honor. Nijolė communicates perfectly with both the older and the young Emilias, because she is close to the language of trees, which her mother-in-law admired so much, and the body language of a woman, which her daughter pays so much attention to.

After Emilija Vilutytė-Balas (b. 1977) graduated from the Vilnius Academy of Fine Arts, she looked for a long time, which way to go. During her studies, she distinguished herself by her extraordinary abilities as a poster artist, but this field, like the press illustration close to the poster, did not satisfy her. She combined the talent of the poster artist and the romantic drive and evocatively conveys the mystical mood in the compositions of figurative painting with bright colors and active forms, the main character of which is usually her own alter ego – a woman who takes on a new form every time, always a city girl, always torn by existential problems that she has no hope of overcoming, like most modern people. Who knows, maybe reflections of the grandmother’s life drama echo in those works?

Dr. Giedrė Jankevičiūtė

 

 

 

Skip to content