2024 m. vasario 23 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Petro Rakštiko kūrybos paroda „Nubudimai“.

[EN below]

Paroda veiks iki kovo 16 d.

KONCEPTUALAUS PIEŠĖJO NUBUDIMAS

Pabudo žmogus ir užsimanė piešti. Piešė, piešė, neturėdamas patirties prikūrė visokių nesąmonių ir išsigandęs, kad kas pamatys, paslėpė piešinius. Kitą rytą vėl norėjo piešti. Piešė, piešė, kol suprato, kad nupieštas nesąmones reikia slėpti. Trečią kartą užsimanęs piešti padegė ankstesnius savo kūrinius, o kai ugnis įsidegė, rankomis plasnojo, gaisrininką ore piešė, ,,gelbėkit“ šaukė, kol atvažiavo ugniagesiai, padarė savo darbą, pamatė apdegusias nesąmones ir nuvežė žmogų į kūrėjų namus. Jų pirmininkas paspaudė ranką, patikrino pulsą, nupiešė naujo sekcijos nario bilietą, kūrėjas pajuto savo vertę, drąsiai toliau piešė ore, o supratingi palatos kaimynai garsiai švilpė ir rankomis plojo net po to, kai visiems baigėsi įkvėpimas.

– Petras Rakštikas

 

Petras Rakštikas – dailininkas, poetas, prozininkas. Gimė 1956 12 18 Šiauliuose. 1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), piešimo, braižybos ir darbų mokytojo specialybę. Nuo 1983 m. iki 2016 m. dirbo ŠU Humanitarinių mokslų ir Menų fakultetų dėstytoju. Nuo 1996 m. docentas. Veiklos sritys: tapyba, grafika, skulptūra, keramika, fotografija, literatūra. Surengė virš 40 autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Dirbo Kuršėnų meno mokykloje mokytoju. Šiuo metu galerijos „Laiptai“ edukatorius. 2006 m. suteikta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija už žodžio meno puoselėjimą ir meninį universalumą, derinant dailę ir literatūrą. Išleido devynias poezijos, prozos, metodines knygas.

Plakate panaudota Vilmanto Dambrausko fotografija.

_ _ _

Mieli lankytojai, dalyvaudami parodų atidarymuose, neprieštaraujate, kad jie gali būti filmuojami ar fotografuojami, o jų nuotraukos viešinamos Šiaulių dailės galerijojs internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose.


 

February 23, 5:00 p.m. The art exhibition “Awakenings” of Petras Rakštikas opens in Šiauliai art gallery.

The exhibition will be open until March 16.

THE AWAKENING OF THE CONCEPTUAL ARTIST

A man woke up and began to draw. He drew, drew, without experience he created all kinds of nonsense and, afraid that someone would see, he hid the drawings. Draw again the next morning. He drew and drew until he realized that he had to hide the nonsense he had drawn. When he tried to draw for the third time, he set fire to his previous works, and when the fire caught fire, he waved his hands, drew a fireman in the air, shouted “help” until the firemen arrived, did their job, saw the burnt nonsense and took the person to the creator’s house. Their chairman shook hands, checked the pulse, drew a ticket for a new section member, the creator felt his worth, boldly continued to draw in the air, and the understanding neighbors of the ward whistled loudly and clapped their hands even after everyone was inspired.

– Petras Rakštikas

 

Petras Rakštikas – painter, poet, prose writer. Born on December 18, 1956 in Šiauliai. in 1980 graduated from Šiauliai Pedagogical Institute (now – Šiauliai Academy of Vilnius University), majoring in drawing, drafting and works teacher. Since 1983 until 2016 worked as a lecturer at the Faculty of Humanities and Arts at ŠU. Since 1996 associate professor Areas of activity: painting, graphics, sculpture, ceramics, photography, literature. Organized over 40 author exhibitions in Lithuania and more. Worked as a teacher at Kuršėnai Art School. Currently, the educator of the “Laiptai” gallery. in 2006 Awarded the Šiauliai City Culture and Art Award for fostering the art of words and artistic universality, combining art and literature. He published nine books of poetry, prose, and methodical books.

The poster uses the photography of Vilmantas Dambrauskas.

_ _ _

Dear visitors, when participating in exhibition openings, you do not mind that they can be filmed or photographed, and their photos are published on the Šiauliai Art Gallery’s website, in the media or on social networks.

 

 

 

Skip to content