2024 m. kovo 22 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Ričardo Garbačiausko tapybos ant popieriaus paroda „Šiurkštūs paviršiai“.

[EN below]

Paroda veiks iki balandžio 13 d.

Mano pastarųjų metų kūryba – abstrakčios tapybos ieškojimai. Šie abstraktūs vaizdai – tai gyvosios gamtos elementų dermės, išryškinančios gamtos formų bei procesų kaitą, ekspresyvų bei vitališką jų charakterį. Neramūs, lyg atsitiktiniai potėpiai, jų susikirtimai bei ritmika – tai vis atsinaujinančios, nenuspėjamos besikeičiančios formos. Tamsių kontrastingų ir neramių potėpių siluetai šviesiuose fonuose sudaro paveikslų kompozicines struktūras, asimetrinį judėjimą be pradžios ir pabaigos. Paveikslų koloritas – saikingas, dažnai vyrauja kelios pagrindinės spalvos. Tai leidžia sukurti norimą nuotaiką, išryškinti emocinę įtampą. Parodoje ,,Šiurkštūs paviršiai“ eksponuojami nauji kūriniai, atsiradę kaip mano tušo tapybos išdava. Nors iš pirmo žvilgsnio kūriniai panašūs tarpusavyje, koloritų bei faktūrų šiurkštumas, dėmių kontrastai, įtemptos linijos sudaro paveikslų struktūras bei tam tikrą nervinę įtampą. Dėl abstraktaus kūrinių pobūdžio atsisakiau atskirų darbų pavadinimų, palikdamas bendrą pavadinimą ,,Šiurkštūs paviršiai“ ir eilės numeriais pažymėdamas kiekvieną atskirą darbą.

– Ričardas Garbačiauskas

 

RIČARDAS GARBAČIAUSKAS

Gimė 1956 m. Vilniuje. 1980 m. baigė tapybos studijas Vilniaus dailės institute, įgijo dailininko – tapytojo, pedagogo kvalifikaciją. Nuo 1982 m. dalyvauja respublikinėse bei užsienio parodose. Surengė 15 personalinių kūrybos parodų Lietuvoje bei užsienyje, nuo 1986 m. dalyvavo per 60 grupinių parodų. Su autoriaus kūryba susipažino Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Danijos, Olandijos dailės gerbėjai. Nuo 1994 m. dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose pleneruose. Nuo 1992 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 2009 m.–2015 m. –  Šiaulių dailininkų organizacijos pirmininkas. Nuo 1980 m. Šiaulių universiteto menų fakultete dirbo dėstytoju, ėjo katedros vedėjo, dekano, prodekano pareigas, už meninę kūrybą suteiktas profesoriaus vardas.

APDOVANOJIMAI

2005 m., 2009 m. Šiaulių Dailės galerija dailininko kūrybą  atžymėjo už aukšto meninio lygio modernistinės tapybos estetikos plėtojimą.

2011 m. Šiaulių savivaldybė skyrė metų dailininko apdovanojimą už aktyvų dalyvavimą parodose   ir  figūratyvinės tapybos vystymą.

2012 m. Šiaulių kultūros centro galerija ,,Laiptai“ atžymėjo už meniškiausią kolekciją metų miniatiūros parodoje.

MENINĖS KŪRYBOS SRITYS

Meninės kūrybos sritis –  tapyba. Ankstesnio kūrybinio etapo darbams būdingas simbolinis žmogaus figūros vaizdavimas su siurrealizmo elementais. Vėlesni darbai – abstrakčios kompozicijos,  inspiruotos gamtos nuotaikų kitimo. Joms būdingas natūralių gamtos paviršių – žemės, vandens, uolų faktūriškumas, tapybinės kalbos sudėtingumas. Šiandienės  abstrakčios kompozicijos pasižymi struktūriškumu, dekoratyvių formų  judėjimu bei kontrastais.

_ _ _

Mieli lankytojai, dalyvaudami parodų atidarymuose, neprieštaraujate, kad jie gali būti filmuojami ar fotografuojami, o jų nuotraukos viešinamos Šiaulių dailės galerijojs internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose. 

March 22, 5:00 p.m. an exhibition of paintings on paper by Ričardas Garbačiauskas “Rough Surfaces” opens in Šiauliai Art Gallery.

The exhibition will be open until April 13.

My work in recent years is a search for abstract painting. These abstract images are combinations of elements of living nature, highlighting the change of natural forms and processes, their expressive and vital character. Restless, as if random strokes, their intersections and rhythmicity are ever-renewing, unpredictable changing forms. Silhouettes of dark contrasting and restless strokes on light backgrounds form the compositional structures of paintings, asymmetrical movement without beginning and end. The color of the paintings is moderate, several main colors often prevail. This allows you to create the desired mood, highlight emotional tension. The exhibition “Rough surfaces” exhibits new works that appeared as a result of my ink painting. Although at first glance the works are similar to each other, the roughness of the colors and textures, the contrasts of spots, the tense lines form the structures of the paintings and a certain nervous tension. Due to the abstract nature of the works, I gave up the titles of the individual works, leaving the general title “Rough Surfaces” and marking each individual work with serial numbers.

– Ričardas Garbačiauskas

 

RIČARDAS GARBAČIAUSKAS

Born in 1956. In Vilnius. In 1980 finished painting studies at the Vilnius Art Institute, obtained the qualifications of an artist-painter, pedagogue. Since 1982 participates in national and foreign exhibitions. Organized 15 personal creative exhibitions in Lithuania and abroad, since 1986 participated in over 60 group exhibitions. Art fans from Latvia, Estonia, Poland, Germany, Sweden, Denmark, and Holland got acquainted with the author’s work. Since 1994 participates in national and international plein airs. Since 1992 is a member of the Union of Lithuanian Artists, from 2009 to 2015 – Chairman of the Šiauliai artists’ organization. Since 1980 he worked as a lecturer at the Faculty of Arts of Šiauliai University, held the positions of department head, dean, vice dean, and was awarded the title of professor for his artistic work.

AWARDS

In 2005, 2009 The Šiauliai Art Gallery marked the artist’s work for the development of the aesthetics of modernist painting at a high artistic level.

In 2011 Šiauliai municipality awarded the artist of the year award for active participation in exhibitions and development of figurative painting.

In 2012 Šiauliai Cultural Center Gallery “Laiptai” was awarded for the most artistic collection at the year’s miniature exhibition.

AREAS OF ARTISTIC CREATION

The field of artistic creation is painting. The works of the previous creative stage are characterized by a symbolic representation of the human figure with elements of surrealism. Later works – abstract compositions, inspired by the changing moods of nature. They are characterized by the texture of natural natural surfaces – land, water, rocks, and the complexity of the pictorial language. Today’s abstract compositions are characterized by structure, movement of decorative forms and contrasts.

_ _ _

Dear visitors, when participating in exhibition openings, you do not mind that they can be filmed or photographed, and their photos are published on the Šiauliai Art Gallery’s website, in the media or on social networks.

 

Skip to content