2023 m. kovo 24 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma šiauliečių menininkų Sigito Prancuičio ir Rimanto Buivydo teminė paroda „Natiurmortas“. Paroda veiks iki balandžio 15 d.

Nepaisant dirbtuvių kaimynystės, Rimantas Buivydas ir Sigitas Prancuitis gyvena labai skirtingose meninėse orbitose. Bet yra temų, kurios pajėgios apjungti pačias didžiausias skirtybes. Kokie bebūtų įvairūs menininkai, avangardistai ir klasikai, kubistai ir postmodernistai – nei vienam iš jų nepavyko išvengti natiurmorto siužeto. Šį kartą per natiurmorto prizmę į savo kūrybą mums siūlo pažvelgti Rimantas Buivydas ir Sigitas Prancuitis. Asambliažai, skaitmeninė grafika, tapyba šių menininkų vaizduotėje paklūsta natiurmorto dėsniams, kurie suteikia parodai vientisumo ir pateikia išplėstą natiurmorto suvokimo galimybę. Pikseliai šoka kartu su lėkštėmis, pamesti raktai su žiedlapiais. Viskas susibėga į klasikinio natiurmorto kompozicijas, kurių mūsų namuose taip pat gausu – garažo ar virtuvės lentynoje, ant svetainės stalo ar knygų sekcijoje. Menininkai labai mėgsta daiktų laisvę, todėl ir mums padeda pamatyti juose slypintį savitikslį grožį.

APIE PARODOS AUTORIUS

Sigitas Prancuitis (g. 1946 m., Jakiškiuose, Joniškio r.) – dailininkas (tapytojas, grafikas). 1974 m. baigė Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė tapybą (mokytojai – Silvestras Džiaukštas, Jonas Švažas). Dirbo Šiaulių dailės mokykloje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1974 m. S. Prancuitis tapo natiurmortus, portretus, asociatyvines kompozicijas, tačiau tai nėra „gryni“ žanrai – viename ir tame pačiame paveiksle galima atrasti visų žanrų elementų. Ankstyvieji S. Prancuičio paveikslai, pasižymi baigtumu, jie dažniausiai šviesaus kolorito, jautrių toninių niuansų. Tai – nuotaikos paveikslai, artimi bendrajai lietuvių koloristinei krypčiai, o kartu jau gerokai ir nutolusiai nuo tradicinės mokyklos principų. Vėlyviausioje dailininko kūryboje ryškūs bandymai brautis į naujas modernistines kryptis panaudojant pačias netikėčiausias medžiagas.

Rimantas Tomas Buivydas (g. 1939 m. Kaune) – lietuvių grafikas. 1964 m. baigė Lietuvos dailės institutą, 1970–2005 m. dėstė tuometiniame Šiaulių universitete (iki 1997  m. – Šiaulių pedagoginis universitetas). Menotyros mokslų daktaras, docentas. Nuo 1963 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Kūryboje vyrauja urbanistiniai peizažai kuriuose raiškiu, konstruktyviu linijų bei dėmių piešiniu perteikiamos žmogaus ir gamtos sąsajos su pramoniniu peizažu. Paskutiniais metais R. Buivydas aktyviai eksperimentuoja skaitmeninės grafikos srityje.

 


 

In 2023 March 24 5:00 p.m. the thematic exhibition “Still Life” by artists Sigitas Prancuitis and Rimantas Buivydas from Šiauliai opens in the Šiauliai Art Gallery. The exhibition will be open until April 15.

Despite the neighborhood of the workshop, Rimantas Buivydas and Sigitas Prancuitis live in very different artistic orbits. But there are topics that are able to unite the biggest differences. No matter how diverse the artists, vanguardists and classicists, cubists and postmodernists, none of them managed to avoid the plot of still life. This time, Rimantas Buivydas and Sigitas Prancuitis offer us a look at their work through the prism of still life. Assemblages, digital graphics, painting in the imagination of these artists obey the laws of still life, which give the exhibition integrity and provide an expanded possibility of still life perception. Pixels dance with plates, lost keys with petals. Everything comes together in classic still life compositions, which are also abundant in our home – on the garage or kitchen shelf, on the living room table or in the book section. Artists are very fond of the freedom of things, so it helps us to see the self-directed beauty hidden in them.

ABOUT THE AUTHORS OF THE EXHIBITION

Sigitas Prancuitis (b. 1946, JakiškiaI, Joniškio district) – artist (painter, graphic artist). in 1974 graduated from the Lithuanian State Art Institute, graduated from painting (teachers – Silvestras Džiaukštas, Jonas Švažas). Worked at Šiauliai art school. He has been participating in art exhibitions since 1974. S. Prancuitis made still lifes, portraits, associative compositions, but these are not “pure” genres – elements of all genres can be found in one and the same painting. The early paintings of S. Prancuitis are characterized by completeness, they are mostly light in color and sensitive tonal nuances. These are moody paintings, close to the general Lithuanian colorist direction, but at the same time far removed from the principles of the traditional school. In the artist’s latest work, there are clear attempts to move into new modernist directions using the most unexpected materials.

Rimantas Buivydas (b. 1939 in Kaunas) is a Lithuanian graphic designer. in 1964 graduated from the Lithuanian Art Institute, 1970-2005 taught at the then Šiauliai University (until 1997 – Šiauliai Pedagogical University). Doctor of Humanities, docent. Since 1963 participates in exhibitions in Lithuania and abroad. The works are dominated by urban landscapes in which the connections of man and nature with the industrial landscape are conveyed with a clear, constructive drawing of lines and spots. In recent years, R. Buivydas has been actively experimenting in the field of digital graphics.

 

Skip to content